Salgsbetingelser


1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som er særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.


2. Partene

Selger er:

Vippetangen Fisk & Kolonial AS
Akershusstranda 230150 OsloEpost: post@vipfisk.no
Telefon: 2234 3004
Orgnr: 920617999

Kjøper er den som foretar bestillingen.


3. Pris

Den oppgitte prisen for varer og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader med mindre annet er tydelig angitt. Alle priser er oppgitt i NOK og uten MVA. Alle varer er priset pr. kilo med mindre annet er angitt.

Våre innkjøpspriser er i stadig forandring og det tas derfor forbehold om prisendring på samtlige varer. Ved skrive-/trykkfeil forbeholder vi oss retten til å refundere pengene i stedet for å levere varen.


4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når du har sendt inn din bestilling hos oss.Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra oss i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i din bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Dersom ett eller flere produkter i bestillingen er utsolgt forbeholder vi oss retten til å refundere pengene, eller gi en rabattkupong eller erstatningsvare.


5. Betaling

Vi kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra oss til deg.

Dersom du bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan vi reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøper utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 10 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.


6. Levering

Levering er skjedd når du, eller din representant, har overtatt varen.

Varer hentes på lager hos oss i Akershusstranda 23, 0150 Oslo, eller leveres hos deg etter nærmere avtale.

Hente/leveringstidspunkt avtales per kjøp. Dersom ikke leveringstidspunkt er avtalt nærmere, skal vi levere varen til deg uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen.


7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på deg når du, eller din representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.


8. Angrerett

Vi forholder oss til de til enhver tid gjeldende regler i Angrerettloven som gir en generell rett på 14 dagers angrefrist fra leveringsdato for å angre på kjøp. Merk at det er spesielle bestemmelser i Angrerettloven knyttet til tidsbestemte ytelser og varer som forringes raskt, som for eksempel enkelte mat- og drikkevarer, hvor den generelle angrefristen ikke gjelder:

Ihht. til §22 i Angrerettloven gjelder ikke angreretten ved avtaler om:

 • levering av varer som forringes eller raskt går ut på dato (b),
 • levering av forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, og der forseglingen er blitt brutt etter levering (g),
 • tjenester som det haster å få utført der forbrukeren uttrykkelig ber den næringsdrivende (Vippetangen Fisk & Kolonial AS) om å besøke forbrukeren (i)
 • transport av varer der det er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester (m).

Angreretten gjelder ikke brukere som handler på vegne av bedrift eller organisasjon.

For å benytte seg av angreretten, må kjøper varsle selger på en utvetydig måte via brev eller e-post.

Dersom du angrer kjøp av varer, skal vi tilbakebetale alle betalinger mottatt fra deg for gjeldende varer, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen. Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen inntil varene er mottatt i retur, eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.

Du må returnere varene til oss (Vippetangen Fisk & Kolonial AS, Akershusstranda 23, 0150 Oslo) uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du vil angre kjøpet. Det er ditt ansvar å avtale et tidspunkt for levering av varer for å sikre at lageret er bemannet. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.

Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene.

Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.

Angreskjema kan fylles ut etter følgende mal:

 1. Navn
 2. Adresse
 3. Dato
 4. Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale for kjøp av følgende [velg det som passer]
  • varer bestilt den [dato] / mottatt den [dato]
  • tjenester [dato] bestilt den [dato] / mottatt den [dato]
 5. Signatur (ved brev)

9. Avbestilling
Det er ikke mulig for kjøper å avbestille en vare etter at Vippetangen Fisk & Kolonial AS har bestilt varen fra leverandør.

10. Reklamasjon

Vi forholder oss til Forbrukerkjøpsloven av 21. juni nr. 34 2002 for generelle regler rundt reklamasjon.

Du bør så snart varen er mottatt se til om leveransen er i samsvar med bestillingsbekreftelsen og om produktene er blitt skadet under transporten. Dersom det er en feil eller mangel ved en vare ved utlevering vil du enten få et nytt eksemplar av samme vare utlevert på din neste bestilling, eller få betalingen for denne varen kreditert til samme konto som stod for betaling av bestillingen.

Du plikter å kontrollere at varene og leveransen er i samsvar med bestillingsbekreftelse og om produktene er blitt skadet under transporten. Dersom du ønsker varen kreditert, må du kreve dette senest 12 timer etter utlevering.


11. Forsinkelse og manglende levering – kjøpers rettigheter og frist for å melde krav

Dersom vi ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra oss. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse
Du kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra oss. Du kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som vi ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for oss at det står i vesentlig misforhold til din interesse i at vi oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan du likevel kreve oppfyllelse.Du taper din rett til å kreve oppfyllelse om du venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Dersom vi ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal du oppfordre oss til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom vi ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan du heve kjøpet.Du kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis vi nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom du har underrettet oss om at leveringstidspunktet er avgjørende.Leveres varen etter tilleggsfristen du har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at du fikk vite om leveringen.

Erstatning
Du kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom vi godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor vår kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.


12. Selgers rettigheter ved kjøpers mislighold

Dersom du ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes oss eller forhold på vår side, kan vi i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra deg. Vi vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse
Vi kan fastholde kjøpet og kreve at du betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper vi vår rett dersom vi venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Vi kan heve kjøpet dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra din side. Vi kan likevel ikke heve kjøpet dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter vi en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og du ikke betaler innen denne fristen, kan vi heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom du ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan vi kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til deg. Du kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
Dersom du unnlater å hente ubetalte varer, kan vi belaste deg med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke våre faktiske utlegg for å levere varen til deg. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.


13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er Vippetangen Fisk & Kolonial AS. Med mindre du samtykker til noe annet, kan vi, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Dine personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen, eller i lovbestemte tilfelle.


14. Cookies

En cookie er en tekstfil som sendes fra et nettsted til datamaskinen der den er lagret enten i minnet (session cookies) eller som en tekstfil (tekstbaserte cookies). Cookies brukes til å lagre feks. handlekurven din mens du surfer rundt på ulike nettsteder. Hvis nettleseren din er satt til å ikke akseptere cookies, vil du ikke være i stand til å gjøre noen ordre på nettstedet vårt.


15. Konfliktløsning

Klager rettes til oss innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 40 05 00 eller www.forbrukerradet.no.